Varvet

Bovallstrands (Finntorps) varv & mekaniska verkstad 1946-1948
Bild 2099
Bovallstrands (Finntorps) varv & mekaniska verkstad 1948 – 1953.
Bild 2100
Bovallstrands (Finntorps) varv & mekaniska verkstad 1946 – 1948. Båten Knape närmast på slipen.
Bild 2101

Under 1945 anlades Bovallstrands varv och mekaniska verkstad i bukten vid Lilla Stensnäs och började sin verksamhet den 1 februari 1946. De hann bl.a. bygga två fiskebåtar, ”Laila” och ”Koster”, innan de gick i konkurs den 27 november 1948 då det den 28 november efterträddes av Finntorps varv och mekanisk verkstad på samma plats. Där byggdes några ryska fiskebåtar ingående i efterkrigstidens handelsavtal med Sovjetunionen. Ekonomiskt blev det ingen framgång och varvet gick i konkurs 1 maj 1953.
🇬🇧
Bovallstrand's (Finntorps) shipyard & mechanical workshop 1946 - 1948. The boat Knape closest to the slip.
Picture 2101

In 1945, Bovallstrand's shipyard and mechanical workshop were built in the bay at Lilla Stensnäs and began operations on 1 February 1946. build two fishing boats, "Laila" and "Koster", before they went bankrupt on 27 November 1948 when it was succeeded on 28 November by Finntorp's shipyard and mechanical workshop on the same site. Some Russian fishing boats were built there as part of the post-war trade agreement with the Soviet Union. Financially, there was no success and the shipyard went bankrupt on May 1, 1953.
🇩🇪
Bovallstrand (Finntorps) Werft & mechanische Werkstatt 1946 - 1948. Das Boot Knape am nächsten zum Slip.
Bild 2101

1945 wurden die Werft und die mechanische Werkstatt von Bovallstrand in der Bucht von Lilla Stensnäs gebaut und am 1. Februar 1946 in Betrieb genommen. zwei Fischerboote "Laila" und "Koster" bauen, bevor sie am 27. November 1948 in Konkurs gingen, als ihr am 28. November die Finntorp-Werft und die mechanische Werkstatt am selben Standort folgten. Im Rahmen des Nachkriegshandelsabkommens mit der Sowjetunion wurden dort einige russische Fischerboote gebaut. Finanziell blieb der Erfolg aus und die Werft ging am 1. Mai 1953 in Konkurs.